fbpx
Skip to main content

UBYTOVANIE Residence ŠÍRAVA***
+421 56 285 22 50
apartmany@thermalsirava.sk

EVENTY Residence ŠÍRAVA***
+421 940 600 945
residence@thermalsirava.sk

skendehuplruuk

UBYTOVANIE Residence ŠÍRAVA*** +421 56 285 22 50 , apartmany@thermalsirava.sk | EVENTY Residence ŠÍRAVA*** +421 940 600 945 , miroslava.mihalcin@thermalsirava.sk

skendehuplruuk

Všeobecné obchodné podmienky

Residence ŠÍRAVA SPA RESORT ***
 • Názov zariadenia: ResidenceŠÍRAVA SPA RESORT***
 • Adresa: Kaluža 436, 072 36  Kaluža
 • IČO: 50 364 103
 • DIČ: 2120290194
 • IČ DPH: SK2120290194
 • Zodpovedná osoba: Miroslav Kozma
 • Telefonický kontakt: +421 948 325 568
 • Zriaďovateľ: Zemplínska šírava, s.r.o., Partizánska 65, 071 01  Michalovce
 • Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vl.č. 39290/V

 

Vážený hosť!

Teší nás, že ste sa rozhodli využiť služby ResidenceŠÍRAVA SPA RESORT ***(ďalej už len ubytovateľ). Keďže sa snažíme o to, aby bol Váš pobyt v našom zariadení čo najpríjemnejší, dovoľujeme si Vás požiadať o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a ubytovateľom, založený akceptáciou Vašej objednávky.

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ,,VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi ubytovateľom a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.

Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní izieb na ubytovanie, konferenčných a banketových miestností ubytovateľa na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.

Obchodné podmienky klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok ubytovateľa poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup  k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením.

Tieto VOP sa stavajú pre ubytovateľa záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Definícia pojmov

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

Klientom každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so zariadením  zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle zariadeniu záväznú objednávku.

Ubytovateľom je objekt prevádzkovaný spoločnosťou Zemplínska šírava, s.r.o., so sídlom Partizánska 65, 071 01 Michalovce, IČO: 50 364 103, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro. vložka č. 39290/V, s názvom Residence ŠÍRAVA SPA RESORT***.

Zmluvnými stranami sú ubytovateľ a klient.

Službou akékoľvek služby poskytované ubytovateľom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie.

Individuálnym klientom spravidla 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby ubytovateľa alebo rezervujú ubytovanie  v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Skupinou spravidla 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby ubytovateľa alebo rezervujú ubytovanie v zariadení  v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Podujatím spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb zariadenia.

Organizátor podujatia každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s ubytovateľom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.

Okamihom úhrady je  moment, kedy ubytovateľ získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

Škodou skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

Uzavretie zmluvy

Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi ubytovateľom a klientom o poskytovaní služieb.

Uzatvorením zmluvy sa ubytovateľ zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť ubytovateľovi dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú v súvislosti s čerpaním služieb.

Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany ubytovateľa. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, faxom, e-mailom.

Zmluvní partneri sú ubytovateľ a klient. Pokiaľ služby ubytovateľ objednávala tretia osoba /sprostredkovateľ/, voči ubytovateľovi je povinnou /zmluvnou/ stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

Ďalší prenájom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely ako ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.

 III. Ubytovacie služby - individuálni klienti

Ubytovateľ je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s ubytovateľom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s ubytovateľom na tom osobitne dohodol.

Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je ubytovateľ oprávnený účtovať 20% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby po 18.00 hod. ubytovateľ môže účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby ubytovateľa spojené s ubytovaním.

Ak sa klient nenasťahoval do zariadenia najneskôr do 18.00 hod. dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, ubytovateľ je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi.

Ak sa klient ubytuje v zariadení pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcií ubytovateľa. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že ubytovateľ zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu ubytovateľa, je klient povinný nahradiť ubytovateľovi škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu

Pobyt klienta v zriadení upravuje ubytovací poriadok a reklamačný poriadok ubytovateľa. Tieto poriadky sú pre klientov ubytovateša záväzné.

Ubytovateľ je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá ubytovateľ len v obmedzenej miere. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovateľ zodpovedá len do výšky 331,94 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak ho klient neuplatnil najneskôr do 15 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel najneskôr v deň odchodu zo zariadenia ubytovateľa.

Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, ubytovateľ je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100 % celkovej ceny rezervácie. Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany ubytovateľa okamihom úhrady zálohy.

 Ubytovacie služby – skupiny

Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia Čl. III. VOP.

Ceny za ubytovateľom poskytované služby a platobné podmienky.

Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré ubytovateľ poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.

Ceny uvedené v cenníku ubytovateľa sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.

Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia ceny ubytovateľa, môže ubytovateľ dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.

K zmene ceny môže ubytovateľ pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom ubytovateľa počet rezervovaných izieb, rozsah služieb, dĺžku pobytu ap.

Ubytovateľ je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.

Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad – faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov ubytovateľa alebo v deň, kedy klient využil objednané služby ubytovateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.

Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Faktúra je splatná pri predložení, v prípade dohody môže byť splatnosť do 14 dní.

Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní služieb ubytovateľa, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Ubytovateľ  má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode /napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty ap./ s čím klient vyslovuje súhlas. Ubytovateľ je však povinný písomne / e-mailom/ informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

Pri omeškaní s platbou je ubytovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % omeškanej platby za každý deň omeškania.

Započítanie pohľadávky klienta voči ubytovateľovi je možné iba v prípade že započítateľná ohľadávka klienta voči ubytovateľovi je nesporná alebo právoplatná.

Podujatia

Na zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť ubytovateľovi konečný počet účastníkov najneskôr 30 kalendárnych dní pred konaním podujatia.

V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na žiadosť klienta, ubytovateľ poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností, s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá.

Zmena v počte účastníkov podujatia o viac než 10% musí byť s ubytovateľom vopred dohodnutá. Pri takejto zmene /odchýlke/ počtu účastníkov si ubytovateľ vyhradzuje právo jednostranne zameniť potvrdené miestnosti; dohodnutý štandard a technické vybavenie musia zostať zachované.

Pri prekročení počtu účastníkov o viac než 10 % je ubytovateľ tiež oprávnený prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu. Základom vyúčtovania je skutočný počet účastníkov.

Pri podujatiach v priestoroch reštaurácie, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod. a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia /nad rámec otváracích hodín/ môže ubytovateľ účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení.

Pri podujatiach v priestoroch lobby baru, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod. a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia /nad rámec otváracích hodín/ môže ubytovateľ účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení.

Organizátor prípadne objednávateľ podujatia nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi s výnimkou predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody s ubytovateľom. V takých prípadoch ubytovateľ účtuje servisný príplatok.

Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov objednaných zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.

Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.

Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva klientom ubytovateľ nezodpovedá.

Pri podujatí sú organizátor /objednávateľ/ povinní vysporiadať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv.

Organizátor podujatia alebo objednávateľ sú povinní bezodkladne informovať ubytovateľa, ak je podujatie spôsobilé vyvolať verejný záujem, narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy ubytovateľa a iných klientov zariadenia. Ubytovateľ je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich znášať.

Inzeráty v novinách alebo iné zverejnenie v médiách /tlačových, elektronických a pod./, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, konanie politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré by mohli poukazovať na akýkoľvek vzťah k ubytovateľovi, prípadne sú spôsobilé poškodiť dobré meno ubytovateľa alebo parazitovať na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci výslovný, písomný súhlas ubytovateľa.

Pokiaľ ubytovateľ pre organizátora podujatia, na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia, prípadne objednávateľa. ubytovateľovi tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči organizátorom podujatia.

Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení organizátora, resp. objednávateľa podujatia pri použití elektrickej siete ubytovateľa vyžaduje jeho písomný súhlas. Ubytovateľ si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady ubytovateľa.

Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach ubytovateľa vznikajúce použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor /objednávateľ/ podujatia, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. ubytovateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.

Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia príp. jeho objednávateľ v plnej miere zodpovedá organizátor /objednávateľ/ podujatia.

Akýkoľvek vnesený dekoračný materiál alebo predmet musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Ubytovateľ  je oprávnený vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je potrebné inštaláciu a umiestnenie vnesených materiálov a predmetov vopred dohodnúť s ubytovateľom.

Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ organizátor alebo objednávateľ podujatia toto opomenie a predmety ponechá v miestnosti podujatia, ubytovateľ je oprávnený do času odstránenia týchto predmetov účtovať nájom za miestnosť. Ubytovateľ je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, príp. jeho objednávateľa bez toho, aby mu vznikla zmluva o úschove alebo uložení.

 VII. Záloha za služby

Pokiaľ nie je s ubytovateľom uzatvorená iná písomná dohoda, ubytovateľ  je oprávnený požadovať zálohovú platbu nasledovne:

. pri podujatí s počtom do 50 osôb 50% - 80% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 14 dní pred konaním podujatia,

. pri podujatí s počtom nad 50 osôb 25% - 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 60 dní pred konaním podujatia, a ďalších 50% z ceny objednaných služieb najneskôr 30 dní pred konaním podujatia.

Pri zabezpečení svadby je ubytovateľ oprávnený požadovať nevratnú zálohovú platbu vo výške 1000eur, a to pri potvrdení záväznej objednávky.

Úhrada zálohovej platby je potvrdením záväznosti zmluvy. Uhradená záloha sa v prípade storna nevracia, slúži ako paušalizovaná náhrada škody /ušlý zisk/.

V prípade, že záloha nebude uhradená včas, ubytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

VIII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.

Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží ubytovateľovi odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie /služby/ a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné:

 Pri podujatiach s počtom do 20 izbonocí / roomnights alebo podujatiach bez ubytovania s počtom do 20 osôb je ubytovateľ oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

 • stornovanie medzí 15. – 30. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ... 30 % predpokladanej ceny
 • stornovanie medzí 7. – 14. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ... 50 % predpokladanej ceny
 • stornovanie 6 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ... 100 % predpokladanej ceny

Pri podujatiach s počtom od 21 izbonocí / roomnights alebo podujatiach bez ubytovania s počtom od 21 osôb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

 • stornovanie v čase od prijatia záväznej objednávky do 121 dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podutia ... 10 % predpokladanej ceny
 • stornovanie medzi 61. – 120. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ... až do 20 % predpokladanej ceny
 • stornovanie medzi 31. – 60. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ... až do 30 % predpokladanej ceny
 • stornovanie medzí 14. – 30. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ... až do 50 % predpokladanej ceny
 • stornovanie 14 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ... do 100 % predpokladanej ceny

Pri ubytovaní individuálnych klientov je ubytovateľ oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky, pokiaľ pri uvedených pobytoch nie je uvedené inak:

 • stornovanie 15 až 30 dní pred plánovaným nástupom na pobyt ... 10% z ceny pobytu
 • stornovanie 3 až 15 dní pred plánovaným nástupom na pobyt ... až do 50 % ceny ubytovania
 • stornovanie menej ako 2 dni pred plánovaným nástupom na poby ... až do 100 % ceny ubytovania
 • v prípade stornovania LAST MINUTE a v prípade stornovania pobytu s hodnotou nižšou ako je pultový cenník ... až do 100 % ceny ubytovania.

Pri ubytovaní skupín platia storno podmienky ako pri podujatiach /bod 2/.

Náklady na ubytovateľom objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už ubytovateľovi vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.

Pri poskytovaní stravovacích služieb je predpokladaná celková cena je súčtom dohodnutých cien za nápoje, jedlo, prenájom priestorov a poplatky za iné služby a pokiaľ takto cena ešte pevne nebola dohodnutá, pre výpočet platí vzorec: najnižšia cena menu na banket x počet osôb.

Odstúpenie od zmluvy zo strany ubytovateľa

Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bolo dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, ubytovateľ disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt ubytovateľa sa svojho práva na odstúpenie nezriekne.

Ubytovateľ  je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

 • bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve,
 • klient netrvá na plnení zo strany ubytovateľa, - klient má voči ubytovateľovi neuhradené už splatné záväzky,
 • pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, ubytovateľ však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom
 • sa vyskytli okolnosti, za ktoré ubytovateľa nezodpovedá, ktoré robia splnenie zmluvy nemožným,
 • služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností
 • má ubytovateľ opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť ubytovateľa voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii ubytovateľ,
 • ak zákazník neuhradí faktúru za darčekový poukaz do 30 dní, ubytovateľ je oprávnený faktúru stornovať bez nároku na vydanie poukazu.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Ubytovateľ  zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientami alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov ubytovateľa.

Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá ubytovateľ len do výšky 331,94 EUR, v prípade ak boli uložené a uzamknuté na mieste na to určenom. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient o škode dozvedel.

Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla v ubytovateľovej garáži alebo na parkovisku nevzniká zmluva o úschove, resp. o uložení .Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva ubytovateľ nezodpovedá.

Ubytovateľ  nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany ubytovateľa v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

 Osobitné ustanovenia

Zvieratá nesmú byť prinesené do zariadenia  a zvieratá nie je možné v zariadení ubytovať.

Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch ubytovateľa. V ostatných priestoroch ubytovateľa, /všetkých vnútorných prevádzok a izieb/ je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má ubytovateľ právo uložiť klientovi pokutu vo výške 100,- € za každé zistené porušenie.

Do ubytovania nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy /výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.

Ubytovateľ  prevezme správy, poštové zásielky a zásielky tovaru určené pre hostí. Zásielky hostí odošle na požiadanie klienta a za úhradu.

Nájdené veci ubytovateľ posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa u ubytovateľa uskladňujú  maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodným podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami ubytovateľa. Ubytovateľ  si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch ubytovateľa a na stránkach ubytovateľa www.thermalsirava.sk.

 

V Kaluži dňa 25.6.2020                

Ing. Juraj Naščák

 

Riaditeľ ResidenceŠÍRAVA SPA RESORT ***