fbpx
Skip to main content

UBYTOVANIE Residence ŠÍRAVA***
+421 56 285 22 50
apartmany@thermalsirava.sk

EVENTY Residence ŠÍRAVA***
+421 940 600 945
residence@thermalsirava.sk

skendehuplruuk

UBYTOVANIE Residence ŠÍRAVA*** +421 56 285 22 50 , apartmany@thermalsirava.sk | EVENTY Residence ŠÍRAVA*** +421 940 600 945 , miroslava.mihalcin@thermalsirava.sk

skendehuplruuk

Ubytovací poriadok

Residence ŠÍRAVA SPA RESORT ***
 • Názov zariadenia: Residence ŠÍRAVA SPA RESORT ***  ďalej už len ako „ubytovateľ“
 • Adresa: Kaluža 436, 072 36  Kaluža
 • IČO: 50 364 103
 • DIČ: 2120290194
 • IČ DPH: SK2120290194
 • Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Naščák
 • Telefonický kontakt: +421 905902502
 • Zriaďovateľ: Zemplínska šírava, s.r.o., Partizánska 65, 071 01  Michalovce
 • Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vl.č. 39290/V
 1. Ubytovateľ môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlásil. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Ubytovateľ vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov ubytovania, meno hosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení podpísať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré je predložené hosťovi pri príchode zamestnancom ubytovacieho zariadenia.
 3. Pri opakovanom príchode do zariadenia je hosť povinný preukázať sa platným preukazom ubytovateľa.
 4. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 5. Na základe objednaného ubytovania je ubytovateľ povinný ubytovať hosťa najneskôr do 18.hodiny, do toho istého času izbu hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 6. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Ubytovateľ je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá ubytovateľ len v obmedzenej miere. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovateľ zodpovedá len do výšky 331,94 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak ho klient neuplatnil najneskôr do 15 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel najneskôr v deň odchodu zo zariadenia.
 8. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka ubytovateľa po predložení dokladu totožnosti v čase od 8. do 22. hodiny.
 9. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovateľom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 10.00 hod. v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľni. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
 10. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je ubytovateľ oprávnený účtovať 20% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby po 18.00 hod. ubytovateľ môže účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby spojené s ubytovaním.
 11. Ak sa klient ubytuje v zariadení pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 12. V izbe, ani spoločenských priestoroch zariadenia nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 13. V zariadení a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)
 14. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto – recepcia.
 15. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch zariadenia.
 16. Psov a iné domáce zvieratá nie je možné v zariadení ubytovať.
 17. Fajčiť je dovolené len vo vyhradených priestoroch. V ostatných priestoroch je nefajčiarska zóna. Pri porušení tohto zákazu si ubytovateľ účtuje 50 €.
 18. V čase od 22. do 7. hodiny musí hosť dodržiavať nočný pokoj.
 19. Za škody spôsobené na majetku ubytovateľa zodpovedá hosť podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.
 20. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 21. Cenník cien za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu v recepcii ubytovateľa.
 22. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti, prijíma vedenie zariadenia.
 23. Hosť súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v prevádzke Residence ŠÍRAVA SPA RESORT ***. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre akékoľvek potreby hore uvedenej firmy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
 24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

Ubytovací poriadok je platný od  25.6.2020.